Όρια απουσιών

Ενημέρωση και Διευκρινήσεις σχετικά με τα Όρια των Απουσιών

 • Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται ανά μάθημα. Όσον αφορά τον αριθμό απουσιών αναφέρεται:

«2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.»

Άρθρο 21, Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 

 • Το ανώτατο όριο των ωριαίων απουσιών υπολογίζεται ανά μάθημα. Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος επί τις εβδομάδες του εξαμήνου που είναι 15 επί 15%, έτσι βγαίνει ο τύπος εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος * 15 * 15% (1).
 • Όταν το μάθημα είναι μικτό, εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος υπολογίζονται αθροίζοντας τις εβδομαδιαίες ώρες του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους.
 • Οι αναπληρώσεις θεωρούνται ώρες κατάρτισης, οι οποίες αθροίζονται στις συνολικές ώρες κατάρτισης του εξαμήνου και οι απουσίες μετράνε κανονικά.
 • Οι ώρες τον αναπληρώσεων δεν αθροίζονται στις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος στον τύπο (1).
  Οι αναπληρώσεις γίνονται ώστε να πραγματοποιούνται οι συνολικές ώρες κατάρτισης του μαθήματος για το εξάμηνο, οπότε έχουν ήδη υπολογιστεί ήδη στον παραπάνω τύπο.
 • «3. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζομένων».
 • «4. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών».
  Άρθρο 10, Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Εβδομαδιαίες
ώρες Μαθήματος

Συνολικές ώρες
Εξαμήνου

Ανώτατο Όριο
Απουσιών

1

15

2

2

30

5

3

45

7

4

60

9

5

75

11

6

90

14

7

105

16

8

120

18

9

135

20

10

150

23

11

165

25

12

180

27

13

195

29

14

210

32

15

225

34

16

240

36

17

255

38

18

270

41


Back to top
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us