ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-3-2022 , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-3-2022 , ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ
  Λαμβάνοντας υπόψη: I. την κείμενη νομοθεσία , ( απόφαση αριθ.Κ5/160259/ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ/Υ.ΠΑΙ.Θ./ΦΕΚ 5837΄τ. Β/15-12-2021 και νόμος. 4763/ΦΕΚ 254 τ. Α/21-12-2020) και II. την εύρυθμη εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας ενημερώνουμε/ υπενθυμίζουμε :                       1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνει: α) Εξέταση προόδου (30% στην τελική βαθμολογία) β) Ατομικές/ομαδικές Εργασίες (10%) και γ) Τελική εξέταση (60%). Η αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί με γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών. Η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος είναι μία (1) διδακτική ώρα , ενώ η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) διδακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης.
  2. Ανάθεση εργασιών ατομικών/ομαδικών, από τους εκπαιδευτές στους σπουδαστές έως 8-4-2022 και παράδοση από τους σπουδαστές στους εκπαιδευτές μέχρι 31-5-2022. Όταν το μάθημα έχει και εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος η ανάθεση και εκπόνηση γίνεται χωριστά για το κάθε μέρος (δλδ δύο εργασίες)
  3.Εξετάσεις προόδου από 3-5-2022 έως 9-5-2022, σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  4.Το Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ εξάμηνο, λόγω ιδιαιτερότητας -- μόνο ένα μάθημα Πρακτική Άσκηση 300 ώρες – θα ενημερωθεί σχετικά για τα σημεία 2 και 3
  5. Εκπαιδευτές που δεν έχουν ακόμη αναρτήσει μέρος των διδακτικών σημειώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, Open eCLass του ΙΕΚ, ΟΦΕΊΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ 
  Ο Δ/ντης  Παπαδογιάννης Ευθύμιος
Βρείτε μας στο Facebook
Follow Us